Tarif

 

Cestující je povinen mít při přepravě při sobě platný jízdní doklad. Jednotlivé jízdenky se prodávají při nástupu do vozidla u řidiče, časové jízdenky (týdenní, měsíční, čtvrtletní, roční) cestující zakoupí v předprodeji na autobusovém nádraží. Při platbě jízdného v autobusech prosím využívejte drobné mince.

  
Tarif IDSOK            


  

 

Čl. 34. Zóna 51 - Přerov s provozem MHD

1.         Níže je uveden základní přehled jízdného a dovozného v MHD Přerov dle Ceníku C. Ceny jsou včetně snížené sazby DPH. Jednotlivé i časové jízdné umožňuje přestup mezi dopravními prostředky IDSOK po dobu platnosti příslušné jízdenky; analogie platí i pro dovozné. Časové jízdenky jsou nepřenosné, vázané na průkaz IDSOK, nebo na žákovský průkaz příp. na průkaz ISIC. Tzn., že oprávněný držitel průkazu (u dětí do 10 let i zákonný zástupce) je povinen, pokud tak již neučinil prodejce, zapsat na časovou jízdenku číslo průkazu, na jehož základě byla jízdenka vydána. Duplikát jízdenky je možné vystavit pouze na zlevněné roční jízdné nazvané „Senior Pas“, jestliže údaje na příslušné originální jízdence přestávají být čitelné. Náležitosti duplikátu jízdenky jsou shodné s náležitostmi jízdenky v SPP IDSOK Čl. 4., bod 2) s výjimkou písm. d) a i). Duplikát jízdenky musí obsahovat číslo původní (originální) jízdenky, nemusí však obsahovat údaj o výši jízdného. Duplikát jízdenky se vystavuje v předprodejní kanceláři dopravce.

Jednotlivé jízdné a dovozné v MHD Přerov

                                                             
   

Kategorie zlevněné jízdné

   

Položka

   

Žáci

     

Občanské

Junioři

a studenti

Senioři

Dovozné

Dovozné

(plné)

6 - 18 let

18 - 26 let

65+

zavazadlo

pes

Cena:

10 Kč

2 Kč

2 Kč

2 Kč

5 Kč

5 Kč

Doba platnosti:

40/60 minut

40/60 minut

40/60 minut

40/60 minut

40/60 min

40/60 min

Prodej jízdenky v:

B

B

B

B

B

B

Nutný průkaz:

x

od 10 let * 

 ŽP, ISIC

IDSOK

x

x

Číslo průkazu na jízdence:

x

x

x

x

x

x

Časové jízdné 7denní v MHD Přerov

                                      
   

Kategorie zlevněné jízdné

Položka

   

Žáci

 

Občanské

Junioři

a studenti

Senioři

(plné)

6 - 18 let

18 - 26 let

65+

Cena:

78 Kč

19 Kč

19 Kč

19 Kč

Prodej jízdenky v:

IK

IK

IK

IK

Nutný průkaz:

x

IDSOK, ŽP, ISIC

 ŽP, ISIC

IDSOK

Číslo průkazu na jízdence:

x

zapsat

zapsat

zapsat

Časové jízdné měsíční v MHD Přerov

                                      
   

Kategorie zlevněné jízdné

Položka

   

Žáci

 

Občanské

Junioři

a studenti

Senioři

(plné)

6 - 18 let

18 - 26 let

65+

Cena:

250 Kč

62 Kč

62 Kč

62 Kč

Prodej jízdenky v:

IK

IK

IK

IK

Nutný průkaz:

x

IDSOK, ŽP, ISIC

 ŽP, ISIC

IDSOK

Číslo průkazu na jízdence:

x

zapsat

zapsat

zapsat

Časové jízdné čtvrtletní v MHD Přerov

                                      
   

Kategorie zlevněné jízdné

Položka

   

Žáci

 

Občanské

Junioři

a studenti

Senioři

(plné)

6 - 18 let

18 - 26 let

65+

Cena:

710 Kč

177 Kč

177 Kč

177 Kč

Prodej jízdenky v:

IK

IK

IK

IK

Nutný průkaz:

x

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK

Číslo průkazu na jízdence:

x

zapsat

zapsat

zapsat

Časové jízdné roční v MHD Přerov

   

Kategorie zlevněné jízdné

 

Položka

   

Žáci

   

Občanské

Junioři

a studenti

Senioři

Senioři

(plné)

6 - 18 let

18 - 26 let

65+

70 +

Cena:

X

x

x

x

100 Kč

Prodej jízdenky v:

X

x

x

x

IK

Nutný průkaz:

X

x

x

x

IDSOK

Číslo průkazu na jízdence:

X

x

x

x

zapsat

Vysvětlivky:

*od 10 let nutný průkaz IDSOK, ISIC, ŽP příp. jiný průkaz potvrzující nárok na zlevněné jízdné (např. cestovní pas juniora, občanský průkaz juniora).

40/60 minut = časová platnost jízdného (jízdenky): v pracovních dnech/v ostatních dnech

B = jízdenky se pořizují u řidiče v autobuse

IK = prodej jízdenek v informační kanceláři resp. v předprodejním středisku na autobusovém nádraží

ŽP = žákovský průkaz

x = není stanoveno

2.         Občané: 

Občané, tj. kategorie cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné jízdné se přepravují za základní (plné, obyčejné) tzv. občanské jízdné. Pro občany je určeno jednotlivé občanské jízdné, 7denní občanské jízdné, měsíční občanské jízdné a čtvrtletní občanské jízdné.

3.         Junioři 6 - 18 let: 

Junioři od 6 let až do dovršení 18. roku (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) mají nárok na zlevněné jízdné ve výši maximálně 25 % občanského jízdného. Mají nárok na zlevněné jízdné jednotlivé, 7denní,
měsíční a čtvrtletní. U časového zlevněného jízdného je jim nárok přiznáván po předložení platného průkazu IDSOK nebo platného žákovského průkazu (uvedeného v Čl. 16. a v Čl. 11., b. 4.) příp. platného průkazu ISIC. Junioři (u dětí do 10 let i jejich zákonní zástupci) jsou povinni zapsat na časovou jízdenku za zlevněné časové jízdné číslo průkazu, na jehož základě byla jízdenka vydána, pokud tak neučinil oprávněný výdejce časové jízdenky při jejím výdeji. U jednotlivé jízdenky za jednotlivé zlevněné jízdné se junior od 10 do 18 let může prokázat i jiným průkazem potvrzujícím nárok na toto jízdné (např. cestovní pas juniora, občanský průkaz juniora
).

4.         Žáci a studenti 18– 26 let: 

Žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) mají nárok na zlevněné jízdné ve výši maximálně 25% občanského (obyčejného) jízdného. Zlevněné jízdné je možné uplatnit pouze po předložení platného žákovského průkazu (viz Čl. 16.) nebo platného průkazu ISIC příp. platného průkazu IDSOK (průkazem IDSOK s vyznačenou kategorií „student do 26 let“ se mohou studenti 18 - 26 let prokazovat pouze v roce 2018 do data konce platnosti tohoto průkazu – dále již nebude tento průkaz pro zde zmíněnou kategorii studentů 18 – 26 let vydáván. Žáci a studenti ve věku 18 – 26 let mají nárok na zlevněné jízdné jednotlivé, 7denní, měsíční a čtvrtletní. Časové jízdenky jsou nepřenosné. Žáci a studenti jsou povinni zapsat na jízdenku číslo průkazu, na jehož základě byla vydána, pokud tak neučinil oprávněný výdejce časové jízdenky při jejím výdeji.

5.         Senioři 65+: 

Senioři, resp. osoby starší 65 let, mají nárok na zlevněné jízdné ve výši maximálně 25 % občanského (obyčejného) jízdného. Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK. Senioři 65+ mají nárok na jednotlivou, 7denní, měsíční a čtvrtletní jízdenku. Jsou povinni zapsat na časovou jízdenku číslo průkazu IDSOK, pokud tak neučinil oprávněný výdejce časové jízdenky při jejím výdeji. Tyto jízdenky jsou nepřenosné.

6.         Senioři 70+

Občané starší 70 let mohou využít i výhodnějšího nároku na přepravu než je jízdné „Senior 65+“. Tito občané mohou po předložení průkazu IDSOK s vyznačenou pouze jednou kategorii – a to „občané starší 70 let“ (dle čl. 5 a přílohy 11 Tarifu IDSOK) uplatnit nárok na zlevněné roční jízdné „Senior Pas“. Na jízdenku za toto roční jízdné jsou cestující povinni zapsat číslo průkazu IDSOK, pokud tak neučinil její oprávněný výdejce. Tyto jízdenky jsou nepřenosné.

7.         Bezplatná přeprava osob v MHD Přerov: 

Bezplatně se přepravují:

a)        všechny „Děti do 6 let“ v doprovodu osoby starší 10 let,

b)        dítě v kočárku (resp. dětský kočárek s dítětem),

c)         - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle zvláštního právního předpisu (neplatí u ČD), 
-     průvodci (nebo vodící psi nevidomých) držitelů průkazu ZTP/P současně s těmito držiteli, 

d)        kontrolní pracovníci Koordinátora IDSOK, na základě průkazu pověřené osoby ke kontrole IDSOK.

 

8.         Dovozné za přepravu zavazadel v MHD Přerov:

Placení dovozného podléhají:

a)        zavazadla o rozměrech větších než 30 x 40 x 60 cm, tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující rozměry 80 x 100 x 5 cm (byť jen v jednom z uvedených rozměrů u všech zavazadel), dětský kočárek bez dítěte, zavazadla s hmotností nad 25 kg, drobná zvířata ve schráně, jejíž rozměry jsou větší než 30 x 40 x 60 cm,

b)        pes bez schrány (s výjimkou vodicího psa nevidomého).


9.         Bezplatná přeprava zavazadel v MHD Přerov: 

Bezplatně se přepravují: 

a)    ruční zavazadla, tj. zavazadla nepřesahující ani jeden z rozměrů uvedených v předchozím bodě 8. písm. a), dětský kočárek s dítětem, resp. pro spolucestující dítě,  

b)    dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P (u ČD neplatí pro držitele průkazu ZTP), 

c)    nákupní tašky na kolečkách, 

d)    jeden pár lyží s holemi, snowboard, sáně a boby, 

e)    zavazadla držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, která nepřesahují rozměry povolené k přepravě, u ČD však platí TR 10. Toto ustanovení se nevtahuje na přepravu kol.

 

 

Předprodejní středisko

Tovární 3248, autobusové nádraží Přerov

 

 tel. 581209999, 581290511

provozní doba telefonního čísla je totožná
s provozní dobou předprodejního střediska
na autobusovém nádraží

U nás vyřídíte
- prodej časových jízdenek IDSOK, vyhledání spojení, vyřízení průkazů na slevu

Provozní doba:
pondělí - pátek
   6:00 - 17:00

sobota, neděle, svátek
   zavřeno

 

Městská autobusová doprava Přerov - Tarif. 2013 - 2022 - TB
Powered by Joomla 1.7 Templates, read web hosting reviews